Artikler

Enhver celle i din krop afspejler universet

Artikel og digital kunst af Line Rune Balling

Lyt til artiklen her:

Se også video om vejen ud af den mentale tidsalder – nederst på denne side

Du lever i en mental tidsalder

Albert Einstein sagde: “Alting har ændret sig – undtagen den måde vi tænker på”, og han havde jo nok ret. Der skal virkelig meget til for, at vi som mennesker ændrer vores måde at tænke på.  Det er svært, at komme ud af gamle tankemønstre, hvis ikke man selv gør noget for det. Den gode nyhed er, at rigtigt mange mennesker er ved at vikle sig ud af det, jeg vil kalde – “den mentale tidsalder”. Det er det, vi kalder personlig “udvikling”.

Her i vores del af verden og i vores tid på jorden, der skal vi primært lære at tænke, huske, analysere og bruge vores hoveder, næsten i forbindelse med alt, hvad vi gør. Men er det et problem? Det er jo netop vores viden og vores hoveder, der er med til at passe på os og løse alle problemerne!  Jeg vil gerne have, at vi leger med idéen om, at det netop er det, der også skaber en del udfordringer. Vi lærer “at tænke os selv”, i stedet for “at mærke os selv”. Vi forbinder os med vores egne tanker i stedet for at “at være” og at forbinde os med hinanden og med naturen. Vi mister kontakten til den kraft, vi kommer fra, og som vi er en del af. Vi mister kontakten til vores skaberkraft. I denne artikel vil jeg argumentere for, at din skaberkraft er en helt naturlig del af din eksistens og biologi, og at det derfor kan gøre ondt på din sjæl, når den undertrykkes – af hovedet.


Kvantevidenskaben viser vej

Nu da jeg arbejder som spirituel formidler og underviser, så kan det måske komme bag på nogen, at jeg hiver kvantevidenskaben op af hatten.

Mange tror, at naturvidenskab og spiritualitet er modsatrettede og uforenelige størrelser. Et eksempel er tilbage i sommeren 2015, hvor der opstod en heftig debat, da Esben Lunde Larsen blev udnævnt til videnskabsminister. Han lagde ikke skjul på, at han troede på en skabende Gud, hvilket ifølge flere, både naturvidenskabelige forskere og religionsforskere, var en uforenelig cocktail. Den gængse forståelse var, at enten så befinder man sig i en naturvidenskabelig lejr, hvor det man ved om verden baseres på videnskabelige observationer, eller også – så tror man på Gud. Men er disse to verdensforståelser egentlig så uforenelige?

Det er fejlagtigt at tro, at naturvidenskaben ikke har brug for at forholde sig til spørgsmålet om en forenende kraft, som religioner og spiritualitet også har fokus på. Rent faktisk bygger de gældende teorier inden for fysik på en opfattelse af, at der eksisterer en bevidsthed eller et immaterielt intelligensfelt, som er fundamentet for hele vores og jordens fysiske natur.

Albert Einsteins grundlæggende teorier bygger netop på en forståelse af ”det forenede felt”. Det forenede felt dækker over det energifelt hvor tyngdekraft, elektromagnetisme, atomkraft osv. forenes. Atomfysikeren Niels Bohr og kvantefysikken peger imidlertid også på, at universet er bundet sammen af en kraft, som i høj grad kan betegnes som en form for intelligensfelt eller bevidsthed.

Som helt almindelige mennesker, er vores oplevelse af verden i dagligdagen, at universet består af ”dødt” stof og at vi mennesker, planter og dyr, er det eneste levende, der eksisterer, så langt vi kan se! Derfor har vi været utrolig optaget af, om der findes andet liv i universet – og her er vi fokuseret på “liv som vores fysiske liv”. Ifølge offentliggjorte oplysninger er det endnu ikke lykkedes at finde liv – og jeg tilføjer – der vibrerer på vores fysiske frekvens. Jeg tror, at denne grundopfattelse er ved at ændre sig til et større fokus på kvantevidenskaben i fremtiden. Et fokus som får en afsmittende effekt på vores almene forståelse af os selv. En transformationsproces der kan sammenlignes med, at man engang troede at jorden var flad, fordi man oplevede, at den var flad. Men hen over en årrække spredte der sig en almen menneskelig erkendese af, at der findes et større perspektiv end det, man umiddelbart kan sanse som menneske. Man opdagede bl.a. at jorden er rund og at man kan se ting i et mikroskop, som man ikke kan se med det blotte øje, f.eks. bakterier. Nu er vi ved at udvide dette perspektiv endnu mere.

Kvantevidenskaben er grundlaget for moderne fysik, og igennem kvantevidenskaben kan vi blive klogere på, hvordan verden også ser ud og hænger sammen. Med kvantevidenskabens briller på, kan vi f.eks. se, at alt er spillevende, også det vi før har betragtet som tomrum og “luft mellem tingene”. Alt er energi på et niveau, vi hverken videnskabligt eller i al almindelighed har forstået til fulde endnu.

Der findes forskere som bevidst placerer sig i spændingsfeltet mellem kvantevidenskab og åndsvidenskab / spiritualitet. En af dem er Bruce Lipton – en anden er Joe Dispenza. Ifølge dem så er alt netop skabt ud af et fælles og samlende bevidst energifelt. I dette spændingsfelt får du helt nye glimmerbriller på, når du skal opleve dig selv og verden. Pludselig er du forbundet med ALT, fordi ALT består af det samme, som også dine tanker, celler og underbukser består af. ALT er en del af den samme bevidsthed – og det er et fælles energifelt.

Måske kan du forestille dig, at du skabes ud et lysende energifelt eller en kilde. Lad os for forståelsens skyld kalde dette energifelt for en sol. Du er en solpartikel på rejse gennem en tid og rum-dimension. Gennem den kodning, der er i dit nervesystem og din DNA, så bliver du til det menneske, du er – i tid og rum. Med andre ord, så får du en fysisk oplevelse, mens du stadig er en del af et større energifelt uden for tid og rum. På den måde eksisterer du på flere frekvenser samtidigt. Lidt forenkelt kan vi sige, at du er en del af solen, som oplever at leve et fysisk liv – indtil du vender tilbage til solen. Pludselig giver det helt ny mening at D-vitamin fra sollys er så vigtigt for vores trivsel og energiniveau. 

Nå – men forestil dig at dit nervesystem og din DNA er en slags antenne, der er forbundet med solen og det skabende energifelt. Din DNA er en antenne, der blinker ind og ud af nu’et hurtigere end lysets hastighed og dermed kan gennembryde tid og rum. Denne antenne er en snurretop af lys, der består af 4 enkle byggeklodser. Der er uendeligt mange kombinationsmuligheder med disse byggeklodser, ligesom når primærfarverne gul, rød og blå kan skabe uendeligt mange nuancer og kunstværker. Det er derfor alt i verden kan bestå af det samme, men være forskelligt. Ligesom det klare lys, der kan spaltes ud i alle farver. Du er med din sjælsenergi en af farverne.


Du er medskaber af virkeligheden

Ny forskning bl.a. på Institute of HeartMath peger på, at vi som mennesker sandsynligvis er i stand til selv at ændre denne antenne-DNA via vores tanker og følelser, fordi vores mentale intention og tanker er sammensmeltet med vores DNA’s intention. Sikke et potentiale.

Institute of HeartMath har foretaget opsigtsvækkende undersøgelser, der viser at mennesket gennem fokuseret hensigt og hjertebaserede følelser som kærlighed, omsorg, taknemmelighed og medfølelse, er i stand til at påvirke DNA-strenge til at slippe uhensigtsmæssige kemiske bindinger mere effektiv end med f.eks. direkte kemisk og fysisk påvirkning. Tilmed var påvirkningen uafhængig af afstanden mellem den person, som tunede ind med hjertebaserede følelser og DNA-materialet. Det betyder, at du bliver forenet med din egen skaberkraft via et kvantumfelt, og den “sol” du kommer fra. Du er selv med til at skabe den fysiske virkelighed, du er en del af. Du har meget større indflydelse, end du aner.

Denne videnskab kan bidrage med flere perspektiver og pointer i forhold til din skaberkraft, og din indflydelse på dit eget liv.

  • Tanker og følelser kan påvirke selv simple livsformer, som planter og vand.

Dr. Emotos efterhånden kendte forsøg med vand viser, at vand er receptivt og sensitivt, fordi det registrerer og reflekterer enhver frekvens, der påvirker det. Det betyder, at vandets molekyler bliver direkte påvirket og ændrer form alt efter hvilken frekvens, der ligger i de ord, lyde, tanker og følelser, der er i nærheden af vandet. Det vil sige, at vand med sin enkle molekylære opbygning reagerer, ikke kun på lydes frekvens, men også på tankers frekvens. Behøver jeg at nævne, at din hjerne alene består af ca. 1.5 liter vand, og at over halvdelen af din krop består af vand? Hvilken frekvens har dine tanker? Hvilke tanker koder din hjerne og din krop hver dag? 

  • Følelser kan ændre din biologiske DNA-struktur og dermed din antenne til universet

I følge Joe Dispenza så besidder din DNA et bevidsthedsniveau, som gør det i stand til at vælge elementer, der matcher dets frekvens. Det er derfor sandsynligt, at din bevidsthed, intention og fokuseret tænkning frembringer kemiske processer, som også har betydning for din DNA-struktur og dermed kan ændre dine fysiske, følelsesmæssige og mentale egenskaber. Og hvad betyder det så? Jo, det betyder at din psykiske, fysiske og følelsesmæssige tilstand kan påvirke en stor procentdel af din DNA, og at du derfor er medskabere af din egen DNA. Det betyder også, at dine intuitive antenner er en naturlig del af din biologi. Hvis du med din bevidsthed befinder dit meget på en frekvens af tunge tanker, så bliver det en spiral til at opfange endnu flere tunge tanker, Ja, endda andres tunge tanker fra det kollektive felt – husk, der er jo ikke kun luft imellem os. Det kan ske helt ubevidst, uden du opdager det. Det kan give tankemylder, angst og unødvendig tyngde og blokeringer i din energi. Det er derfor meditation, bøn, nærvær med naturen, fysisk udfoldelse og kreativitet kan være en vej ud af for eksempel tankemylder og tunge tanker. Fordi du her forbinder dig med en anden frekvens af virkeligheden – den frekvens som din solenergi og skaberkraft også flyder i. “Energihygiejne” hvor du bliver bevidst om din egen energi, dine tanker og så videre, bliver derfor særdeles relevant. Det tager 21 dage at omprogrammere et tungt og begrænsende tankemønster. Du kan jo for eksempel starte i dag med at gentage mentraet: “Jeg er i balance, skabende og fri” – 24 gange – 6 gange om dagen, og se om det har skabt en forandring inde i dig om 3 uger.

  • Du er forbundet med alt og kan påvirke alt – uden for tid og  rum

Kvantefysikkens studier af det forenede felt viser, at noget kan eksistere fysisk ned til atomniveau. Atomer er skabt af mindre partikler, der ikke længere vibrerer som et fysisk stof. På dette niveau eksisterer alt som lys og intelligent energi..

Din bevidsthed og din sjælsenergi er i alle dine celler og ikke kun i din hjernes celler. Samtidig er din bevidsthed en del af en større bevidsthed/solen, hvilket gør det muligt for dig, at eksistere på et bevidsthedsniveau uden en fysisk krop eller form. Den virkelighed du oplever, er altså et produkt af din bevidsthed.

Men generelt lærer vi desværre som mennesker at rette vores antenner ensidigt ind i den fysiske frekvens og den mentale frekvens. Vi lærer, at vi er adskilte fra hinanden, fra os selv med krop og sind adskilt, og vi oplever ikke os selv, som en del af  universets kreative og skabende sol og bevidsthed. I stedet er vi blevet så optaget af at fokusere på tanker og en mental oplevelse af verden, at vores hjerner ofte brænder sammen af stress. 

Når du er meget mental, så bruger du dig selv meget ensidigt og begrænset i forhold til, hvad du er skabt til og har potentiale til. Husk at du bærer en skaberkraft i dine celler og din bevidsthed. En skaberkraft som trives under helt andre vilkår, end det der tilbydes mest af i en mental tidsalder. 

En ny tid med skaberkraft

Vi er kollektivt blevet fanget i begrænsende tankemønstre, som opretholder en illusion om, at naturvidenskab og oplevelsen af gudsenergi og skaberkraft er uforenelige modsætninger. Dette bliver meninegsløst, da mange mennesker rent faktisk går med en intuitiv og energimæssig oplevelse af, at natur og guddommelig energi er én og samme skaberkraft. Fordi denne intuition og visdom er en del af vores biologi. Når der ikke er overensstemmelse mellem de mentale modeller og kollektive forståelsesrammer, vi vokser op med, og det vi rent faktisk sanser og mærker intuitivt, så bliver der skabt disharmoni i vores oplevelse af det at være menneske i verden og på jorden. Vi er ikke bevidste om, hvor meget kreativt potentiale og intuitiv intelligens, vi indeholder, alt imens denne kraft presser på inden i os alle sammen. Vi forstår ikke helt det, vi mærker.

Måske derfor er vi ved at være klar til at udforske, hvor meget kvantevidenskaben og den spirituelle livsopfattelse nærmer sig hinanden. Måske finder vi snart ud af, at videnskab og oplevelser med en skabende bevidsthed kan gå hånd i hånd. At det er to sider af samme liv, som supplerer hinanden.

Måske bliver det dét, vi lærer vores børn i skolen i fremtiden. At de kommer fra en skaberkraft. At enhver celle i deres krop afspejler universet og denne skaberkraft, og at de er en del af en skabende og kreativ bevidsthed. Jeg håber, at det er den retning, vi går. For det gør ondt på sjælen, når vi lukker os inde i vores hoveder og bliver adskilt fra det, vi er en del af.

Et menneske er en del af den helhed vi kan kalde “Universet”, en del af universet som er begrænset i tid og rum. Han oplever sig selv, sine tanker og følelser som noget adskilt fra resten. En slags optisk vildfarelse af bevidstheden. Denne vildfarelse er en slags fængsel for os, der begrænser os til vores personlige ønsker, og til hengivenhed til nogle få personer, som står os nærmest.  Vores opgave må være at befri os selv fra dette fængsel ved at udvide vores cirkel af medfølelse til at omfavne alle levende væsener og hele naturen i dens skønhed“.

– Albert Einstein

oversat fra:

A human being is a part of the whole called by us “Universe”, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feeling as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty”

― Albert Einsteine

Her fortæller jeg mere om vejen ud af en mental tidsalder og ind i en ny tid

Kilder til artiklen:

Film: “What The (Bleep) Do We Know!?”

Dr. Emoto, Masaru: “Messages from Water

Lipton, Bruce: “The Biologi of Belief” – https://www.youtube.com/watch?v=82ShSNuru6c

https://www.heartmath.org/

Wright, Simone: “Intuition – den første intelligens“videnvidenskaebn

Line Rune Balling

Spirituel formidler

Anbefalede artikler